Доставка до 24 часа

Безплатна доставка над 150лв.

Лесна замяна

Банков трансфер

Общи условия за използване на интернет страница

 

www.gshoes.bg

 

1.Общи разпоредби

 

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията във връзка с процедурата по сключване, изменение и прекратяване на договори по реда и при условията на  Глава IV, раздел I  „Договор извън търговски обект и договор от разстояние” от ЗЗП посредством Онлайн магазин Gshoes.bg, намиращ се на електронен адрес www.Gshoes.bg, както и условията за позлване на Онлайн магазин gshoes за територията на Република България.

Моля прочетете внимателно настоящите Общи условия за използване на   интернет страницата www.gshoes.bg (наричана по-нататък „Сайтът“), преди да използвате този сайт.

 

Тези общи условия представляват договор  между Вас (наричани по-нататък  “Потребител”) и www.gshoes.bg (наричанo по-нататък  „Gshoes.bg“   или   „Администраторът”), с който получавате правото да използвате услугите на Сайта при  спазване на условията по-долу. Чрез регистрацията си на Сайта, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите Общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате и да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте този Сайт. Gshoes.bg  си запазва правото по всяко време да изменя по своя преценка настоящите Общи условия, като изменените Общи условия влизат незабавно в сила и стават задължителни за Потребителя от момента на  публикуването  им  на  Сайта.         

 

Настоящите Общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на този Сайт. Вие получавате правото да използвате услугите на Сайта единствено за лични/нетърговски цели.
Пoтребителя се съгласява с настоящите общи условия на Адмистраторът, като ги приема безусловно и поема задължението да ги спазва.  Адмистраторът си запазва правото едностранно да  обновява, допълва или променя настоящите Общи условия, както и структурата на своята Интернет страница, Адмистраторът  е длъжен да уведоми Потребителя  за изменения в настоящите ОБЩИ УСЛОВИЯ според чл. 147б от ЗЗП.

 

2.Авторски права

 

Съдържанието в Сайта – информация, данни, ресурси, услуги, текст, снимков материал, графики - e собственост на Gshoes.bg и/или на неговите партньори, доставчици и клиенти и е защитено с авторски права. То не може да бъде възпроизвеждано под никаква форма, с каквато и да е цел и в каквато и да е медия или компютърна среда без изричното писмено съгласие на Gshoes.bg и/или на неговите партньори, доставчици или клиенти. Всяко неупълномощено използване на съдържанието ще се тълкува като нарушение на Закона за авторското право, Закона за марките и географските означения и другите действащи закони. Новините в този Сайт са предназначени само за Ваша лична информация. Употребата им извън този смисъл като публикуване, размножаване, всяка форма на комерсиално използване, както  и препредаването  на  трети  лица в пълна, частична или преработена форма без знанието и одобрението на Gshoes.bg е непозволено.

 

3.Общо описание на услугите

 

Сайтът предлага на Потребителя възможност за извършване на он-лайн поръчка на стоки и закупуването им от регистрираните на Сайта търговски обекти. Съгласно чл.47 от ЗЗП на всеки продукт са посочени: наименование на артикул, марка и модел, основни функционалности и характеристики; крайна цена на продукта с в лева /включен ДДС/, цена за доставка,ако продуктът е на стойност под 150лв. Сайтът Ви предоставя богат избор на реномирани стоки с подробни описания и снимков материал, както и да закупите бързо, удобно и лесно харесани от Вас стоки, които ще бъдат доставени до избран от Вас адрес.

 

 1. Конфиденциалност

 

Gshoes.bg е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на  личните  данни. Gshoes.bg гарантира  неприкосновеността  на     информацията,  съдържаща лични данни, предоставяна от Потребителите посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация, съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред. Gshoes.bg може да предоставя събраната статистическа информация за посещаемост на Сайта, да изготвя вътрешни статистики, както и за целите на директния маркетинг. С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, както и се съгласява те да бъдат предоставяни на трети лица във връзка с предлаганите от Сайта услуги. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Gshoes.bg на посочения адрес или e-mail за контакти.

Като клиенти на Gshoes.bg, Ваши лични данни се събират и обработват за следните цели:

 • За счетоводни и данъчни цели, на основание Закона за счетоводството, Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и др.;
 • За целите на сервизното и гаранционно поддържане на стоките, на основание специалното законодателство в областта на защитата на потребителите;
 • За целите на видеонаблюдението с охранителна цел, на основание легитимните интереси на администратора;
 • За целите на маркетинга при участие в игри и томболи, на основание съгласието на субектите на данни.
 • За целите на регистрирани онлайн заявки и акаунти

Съгласие за обработване на лични данни се изисква само при липса на друго основание за обработване на данни – например договор, специална разпоредба на закон, легитимния интерес на администратора и т.н.

Категориите лични данни, които “Gshoes.bg”  обработва за Вас са както следва:

 • За счетоводни и данъчни цели – имена, ЕГН, адрес;
 • За целите на сервизното и гаранционно поддържане на стоките – имена, адрес, телефон за връзка;
 • За целите на видеонаблюдението с охранителна цел – записи;
 • За целите на маркетинга при участие в игри и томболи – имена, дата на раждане, адрес, телефон за връзка, електронен адрес.
 • За целите на регистрирани онлайн заявки и акаунти: Име, адрес, телефон, електронен адрес. С цел обработка на онлайн кредитни заявки - име, адрес, телефон, електронен адрес и ЕГН, необходими на съответната кредитна компания.

Сроковете на съхранение на данните се определят, както следва:

 • За счетоводни и данъчни цели – съгласно приложимото законодателство;
 • За целите на сервизното и гаранционно поддържане на стоките – съгласно приложимото законодателство;
 • За целите на маркетинга при участие в игри и томболи – до приключване на маркетинговата кампания.
 • За целите на регистрирани онлайн заявки и акаунти.

Онлайн декларация за защита на неприкосновеността на личния живот

Лични данни

Съгласно Общия регламент относно защитата на личните данни (ОРЗД) на ЕС личните данни се определят като:

“всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни“); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице”.

Как използваме вашата информация

С настоящото известие за защита на неприкосновеността на личния живот ви уведомяваме за начина, по който ние, “Gshoes.bg”, ще събираме и използваме личните ви данни за издаване на фактури, сервизно обслужване на закупени стоки, предявени рекламации от клиенти, “бисквитки”, “facebook pixel”, “pixel tags”, жалби, абонаменти и др.

Защо “Gshoes.bg”  трябва да събира и съхранява лични данни?

За да ви предоставим документ за собственост на закупената стока, коректно сервизно обслужване, център за обслужване на клиенти, информационни бюлетини, трябва да съберем лични данни за целите на ЗСч., ЗДДС., и за целите на кореспонденция и подробно предоставяне на услуга. Във всеки случай ние се ангажираме и гарантираме, че информацията, която събираме и използваме е подходяща за тази цел и не представлява нарушаване на личното ви пространство.

При осъществяване на контакт за маркетингови цели “Gshoes.bg” ще се свърже с вас за допълнително съгласие.

Как “Gshoes.bg” използва личните данни, които събира за мен?

“Gshoes.bg”  ще обработва (събира, съхранява и използва) информацията, която предоставите, по начин, който е съвместим с Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД) на ЕС. Ще положим усилия да поддържаме информацията ви точна и актуална, както и да не я съхраняваме за по-дълъг период от необходимото. “Gshoes.bg”  е длъжен да пази информация съгласно закона, като например информация, необходима за целите на данъка върху доходите и за целите на извършване на одит. Периодът, за който следва да се съхраняват определени видове лични данни, може да се регулира и от конкретните изисквания на бизнес сектора и от договорени практики. Личните данни могат да се съхраняват в допълнение към тези периоди в зависимост от индивидуалните нужди на бизнеса.

 

 

5.Ограничаване на отговорността

 

Gshoes.bg  прави всичко възможно, за да поддържа на Сайта вярна, точна и актуална информация, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Gshoes.bg не  носи отговорност за последиците, включително за евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този Сайт. Услугите на Сайта се базират на информация, получена директно от търговските обекти. Независимо от това, че правим всичко възможно, за да обезпечим точността и актуалността на поместените в Сайта данни, ние не можем да гарантираме и не носим отговорност в случай, че те се окажат неверни, неактуални или непълни. Gshoes.bg не носи отговорност за информацията (в т.ч. за нейната пълнота и достоверност), съдържаща се в сайтове, към които настоящият Сайт съдържа препратки. Gshoes.bg не носи отговорност при невярност на посочената от производител информация за характеристиките на дадена стока. Gshoes.bg не носи отговорност, ако търговски обект не предостави на Потребителя стоката, поръчана от последния, чрез Сайта или не предостави стоката с очакваното от Потребителя качество, поради причини, които са извън контрола или не могат да се вменят във вина на Gshoes.bg. Потребителят следва да търси обезщетение за всички вреди директно от съответния търговски обект.

 

6.Регистрация

 

За да получи правото да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в сайта стоки, Потребителят трябва:                         

 

Да е попълнил вярно on-line електронната регистрационна форма, намираща се на Сайта. При попълване на електронната форма за регистрация Потребителят е длъжен да предостави пълни и верни данни относно самоличността си и другите изискуеми от електронната форма данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните, ще ги актуализира своевременно. В случай, че Потребителят предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по този параграф, Администраторът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането на регистрацията на Потребителя и достъпа до клиентския му профил. Преди извършване на изявлението, Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.

 

 1. Доставка

 

Доставките на територията на България се извършват чрез куриерска  служба в рамките на 1 до 2 работни дни. При поръчка на стойност над 150,00 лв. доставката е за сметка на  Gshoes.bg. При поръчка под посочената стойност доставката е за сметка на клиента

 

 1. Начин на плащане

 

Gshoes.bg  предоставя следните начини на плащане:

 

- НАЛОЖЕН ПЛАТЕЖ - плащане при получаване на поръчаната стока;

 

- Банков път – Сметката се предоставя при запитване от клиента;

 

 1. Условия за връщане и/ или замяна

 

ВСЕКИ ПРОДУКТ, ПОРЪЧАН ОТ САЙТА, МОЖЕ ДА БЪДЕ ВЪРНАТ ИЛИ ЗАМЕНЕН В ЕДНОСЕДМИЧЕН СРОК ОТ ДАТАТА НА ПОЛУЧАВАНЕ. ПРИЧИНИТЕ ЗА ТОВА МОЖЕ ДА СА: НЕУДОВЛЕТВОРЕНОСТ ПРИ ВИДА НА ПРОДУКТА ИЛИ ПРОМЯНА НА РЕШЕНИЕТО ОТНОСНО НАПРАВЕНАТА ПОКУПКА.   ПРИ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТНИТЕ ТАКСИ СЕ ПОЕМАТ ОТ КЛИЕНТА. В СЛУЧАЙ НА ГРЕШКА ОТ СТРАНА НА Gshoes.bg , ТРАНСПОРТНИТЕ ТАКСИ СЕ ПОЕМАТ ОТ ПОСЛЕДНИТЕ. ПРИ ЗАМЯНА, НОВИЯ МОДЕЛ СЕ ИЗПРАЩА НА КЛИЕНТА СЛЕД КАТО ВЕЧЕ ЗАКУПЕНИЯ БЪДЕ ВЪРНАТ. ПРИ ОКОНЧАТЕЛНО ВЪРНАТ ПРОДУКТ КЛИЕНТА ПОЛУЧАВА ОБРАТНО ЗАПЛАТЕНАТА ОТ НЕГО СУМА ПО БАНКОВ ПЪТ В РАМКИТЕ НА ЕДНА РАБОТНА СЕДМИЦА.